Помощ HP Officejet Pro L7550

background image

HP Officejet Pro
L7300/L7500/L7600/L7700

Ръководство за потребителя

background image
background image

HP Officejet Pro L7300/L7500/

L7600/L7700 All-in-One series

Ръководство за потребителя

background image

Информация за
авторските права

© 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Издание 1, октомври 2006 г.
Забранява се възпроизвеждане,
адаптиране или превод без
предварително писмено
разрешение, освен по начин,
разрешен от законите за авторско
право.
Съдържащата се тук информация
подлежи на промяна без
предизвестие.
Единствените гаранции за продукти
и услуги на HP са посочените в
изричните гаранционни условия,
придружаващи тези продукти и
услуги. Нищо от посоченото тук не
следва да се тълкува като
представляващо допълнителна
гаранция. HP не носи отговорност
за технически или редакционни
грешки, както и за пропуски в
съдържанието на настоящото.
(C) 1991-2, RSA Data Security, Inc.
Основана 1991 г. Всички права
запазени.
Имате право да копирате и
използвате този софтуер само при
условие, че той е упоменат като
"RSA Data Security, Inc. MD4
Message-Digest Algorithm" във
всички материали, в които се
споменава или от които има
препратки към този софтуер или
функция.
Имате също право да създавате и
използвате производни разработки,
но само при условие, че те са
упоменати като "създадени чрез
RSA Data Security, Inc. MD4
Message-Digest Algorithm" във
всички материали, в които се
споменават или от които има
препратки към тези производни
разработки.
RSA Data Security, Inc. не
предоставя никаква информация
относно продаваемостта или
пригодността на този софтуер за
каквато и да е цел. Той се
предоставя "както е", без каквато и
да е изрична или подразбираща се
гаранция.
Тези бележки трябва да бъдат
пазени заедно с всяко едно копие
на която и да е част от тази
документация и/или софтуер.

Търговски марки

Intel

®

, Pentium

®

е регистрирана

търговска марка на Intel Corporation
или на нейните филиали в САЩ и
други страни.

Microsoft

®

, Windows

®

и Windows

®

XP

са регистрирани в търговски марки
в САЩ на Microsoft Corporation.

Продуктът

поддържа картите с памет Secure
Digital. Емблемата SD е търговска
марка на съответния си собственик.

Ограничения при копиране

На много места не се позволява от
закона да се правят копия на
посочените по-долу неща. При
съмнение първо се допитайте до
представител на закона.

Държавни книжа или документи:

Паспорти

Имиграционни документи

Определени служебни
документи

Идентификационни
значки, карти или знаци

Държавни марки:

Пощенски марки

Печати за храни

Чекове или трати, теглени в
държавни органи

Банкноти, пътнически чекове
или платежни нареждания

Депозитни сертификати

Материали, защитени с
авторско право

Информация за
безопасността

Когато използвате този продукт,
винаги спазвайте основните мерки
за безопасност, за да намалите
риска от нараняване от пожар или
токов удар.
1. Прочетете и разберете всички
инструкции в документацията,
придружаваща HP All-in-One.
2. За свързване на продукта към
електрозахранването използвайте
само заземен електрически контакт.
Ако не знаете дали контактът е
заземен, се допитайте до
квалифициран електротехник.
3. Спазвайте всички
предупреждения и указания,
означени върху продукта.
4. Преди почистване изключвайте
този продукт от контакта на мрежата.
5. Не инсталирайте и не
използвайте този продукт в близост
до вода или когато сте мокри.

6. Инсталирайте продукта
надеждно върху стабилна
повърхност.
7. Инсталирайте продукта на
защитено място, на което никой не
може да настъпи или да се спъне в
захранващия кабел, и на което
захранващият кабел няма да се
повреди.
8. Ако продуктът не работи
нормално, вж.

Поддръжка и

отстраняване на неизправности

.

9. В продукта няма части, които да
се подменят от потребителя. За
сервиз се обръщайте към
квалифициран сервизен техник.

Вещества в продукта

Този продукт на HP съдържа
следното вещество, за което може
да е необходимо специално
отношение след края на
експлоатацията:
Живак във флуоресцентната лампа
в скенера (< 1,5 мг)
За информация относно
рециклирането посетете

http://

www.hp.com/go/recycle

, свържете се

с местните власти или със Съюза
на електронните отрасли (Electronic
Industries Alliance) на

http://

www.eiae.org

.

За допълнителна информация вж.

Рециклиране

.