Nápověda pro HP Officejet Pro L7550

background image

HP Officejet Pro
L7300/L7500/L7600/L7700

Uživatelská příručka

background image
background image

HP Officejet Pro série L7300/L7500/

L7600/L7700 All-in-One

Uživatelská příručka

background image

Informace o autorských
právech

© 2007 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Vydání 1, 10/2006
Kopírování, úpravy nebo překlad bez
předchozího písemného svolení je
zakázán s výjimkami uvedenými v
zákoně o autorských právech.
Informace obsažené v tomto
dokumentu podléhají změnám bez
předchozího upozornění.
Jedinými zárukami na produkt a
služby HP jsou ty, které jsou uvedeny
ve stručných záručních prohlášeních
u těchto produktů a služeb. Nic z
toho, co je zde uvedeno, nelze
vyvozovat, že by mohlo tvořit doplněk
záruky. HP nepřebírá odpovědnost za
technické nebo textové chyby nebo
opomenutí, které by se zde mohly
vyskytnout.
Copyright (C) 1991-2, RSA Data
Security, Inc. Created 1991. All rights
reserved.
Licence na kopírování a používání
tohoto softwaru je podmíněna tím, že
je identifikována textem "RSA Data
Security, Inc. MD4 Message-Digest
Algorithm" ve všech materiálech, v
nichž je zmíněn tento software nebo
je uveden odkaz na software a jeho
funkce.
Licence je rovněž podmíněna tím, že
při vytváření a používání dodaných
druhotných prací jsou tyto
identifikovány jako "derived from the
RSA Data Security, Inc. MD4
Message-Digest Algorithm" ve všech
materiálech, v nichž jsou odvozené
práce uvedeny nebo se na ně
odkazuje.
RSA Data Security, Inc. nepotvrzuje
žádnou záruku obchodovatelnosti
tohoto softwaru nebo jeho vhodnosti
pro určitý účel. Je dodáván ve stavu v
"jakém je" bez vyjádření přímé nebo
nepřímé záruky jakéhokoli druhu.
Tyto poznámky musí být zachovány
ve všech kopiích kterékoli části této
dokumentace nebo softwaru.

Ochranné známky

Intel

®

, Pentium

®

je registrovaná

ochranná známka společnosti Intel
Corporation nebo jeho poboček ve
Spojených státech a jiných zemích.
Microsoft

®

, Windows

®

a Windows

Windows

®

XP jsou ochranné známky

společnosti Microsoft Corporation
registrované v USA.

Paměťová karta

Secure Digital je tímto produktem
podporována. Logo SD je ochranná
známka jeho vlastníka.

Omezení kopírování

Na mnoha místech není zákonné
vytvářet kopie následujících položek.
V případě pochybností se obraťte
nejprve na svého právního zástupce.

Doklady a dokumenty státní
správy:

Pasy

Imigrační doklady

Vybrané služební dokumenty

Identifikační odznaky, karty
nebo insignie

Státní kolky a ceniny:

Poštovní známky

Potravinové známky

Šeky nebo směnky vydané
státními institucemi

Bankovky, cestovní šeky nebo
peněžní poukázky

Vkladové certifikáty

Dokumenty chráněné autorským
zákonem

Bezpečnostní informace

Při používání tohoto produktu vždy
dodržujte bezpečnostní předpisy, aby
se zamezilo nebezpečí zranění v
důsledku požáru nebo poranění
elektrickým proudem.
1. Pečlivě si prostudujte všechny
pokyny obsažené v dokumentaci k
tiskárně.
2. K připojení napájení pro tento
produkt používejte výhradně
uzemněnou elektrickou zásuvku.
Pokud si nejste jisti, že je zásuvka
uzemněna, poraďte se s
kvalifikovaným elektromechanikem.
3. Dodržujte všechna varování a
pokyny vyznačené na produktu.
4. Před čistěním odpojte tento produkt
ze zásuvky.
5. Neinstalujte ani nepoužívejte toto
zařízení v blízkosti vody nebo pokud
máte vlhké ruce.
6. Instalujte produkt bezpečně na
stabilní povrch.
7. Zařízení instalujte na chráněném
místě, kde nemůže dojít k poškození
zařízení, k zakopnutí o přívodní kabel
nebo k poškození kabelu.

8. Pokud zařízení nefunguje
normálně, viz

Údržba a odstraňování

problémů

.

9. Uvnitř zařízení se nevyskytují
žádné části, které by uživatel mohl
sám opravit. S požadavky na servis
se obraťte na kvalifikované
pracovníky servisu.

Materiálové výhrady u
produktu

Tento výrobek HP obsahuje
následující materiál, který může po
skončení životnosti vyžadovat
speciální zacházení:
Rtuť ve výbojce skeneru (< 1,5 mg).
Pro informace o recyklaci se můžete
obrátit na adresu

http://www.hp.com/

go/recycle

nebo se obraťte na orgány

místní správy či na sdružení
Electronics Industry Alliance na
adrese

http://www.eiae.org

.

Další informace viz

Recyklace

.