Βοήθεια HP Officejet Pro L7550

background image

HP Officejet Pro
L7300/L7500/L7600/L7700

Οδηγός χρήσης

background image
background image

HP Officejet Pro L7300/L7500/

L7600/L7700 All-in-One series

Οδηγός χρήσης

background image

Πληροφορίες για τα
πνευµατικά δικαιώµατα

© 2007 Πνευµατικά δικαιώµατα
Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
Έκδοση 1, 10/2006
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η
διασκευή ή η µετάφραση χωρίς
προηγούµενη γραπτή άδεια, εκτός απ'
όσα επιτρέπονται σύµφωνα µε τους
νόµους περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς
ειδοποίηση.
Οι µόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες της ΗΡ
διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις
εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα
προϊόντα και αυτές τις υπηρεσίες.
Τίποτα απ' όσα αναφέρονται στο
παρόν δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι
αποτελούν πρόσθετη εγγύηση. Η ΗΡ
δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή
συντακτικά σφάλµατα ή παραλείψεις
στο παρόν.
Copyright (C) 1991-2, RSA Data
Security, Inc. Created 1991. Με την
επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
Η άδεια αντιγραφής και χρήσης αυτού
του λογισµικού παραχωρείται υπό τον
όρο ότι φέρει την ένδειξη "RSA Data
Security, Inc. MD4 Message-Digest
Algorithm" σε όλα τα υλικά που
αναφέρονται ή παραπέµπουν σε αυτό
το λογισµικό ή σε αυτή τη λειτουργία.
Άδεια παραχωρείται επίσης και για τη
δηµιουργία και χρήση παράγωγων
εργασιών, υπό τον όρο ότι παρόµοιες
εργασίες φέρουν την ένδειξη "derived
from the RSA Data Security, Inc. MD4
Message-Digest Algorithm" σε όλα τα
υλικά που αναφέρονται ή
παραπέµπουν στην παραγόµενη
εργασία.
Η RSA Data Security, Inc. δεν
αντιπροσωπεύει την εµπορευσιµότητα
του παρόντος λογισµικού ή την
καταλληλότητα του για συγκεκριµένο
σκοπό. Το προϊόν παρέχεται "ως έχει"
χωρίς κανενός είδους ρητής ή
υπονοούµενης εγγύησης.
Οι σηµειώσεις αυτές, τυχόν αντίγραφα
ή τµήµατα της παρούσας
τεκµηρίωσης και/ή του λογισµικού
πρέπει να φυλάσσονται.

Εµπορικά σήµατα

Οι ονοµασίες Intel

®

, Pentium

®

αποτελούνσήµατα κατατεθέντα της
Intel Corporation ή των θυγατρικών
της στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε
άλλες χώρες.
Οι ονοµασίες Microsoft

®

, Windows

®

και Windows

®

XP είναι σήµατα

κατατεθέντα της Microsoft Corporation
στις Η.Π.Α..

Το προϊόν υποστηρίζει κάρτες µνήµης

Secure Digital

. Το

λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του
κατόχου του.

Περιορισµοί αντιγραφής

Σε πολλές χώρες η δηµιουργία
αντιγράφων των παρακάτω
αντικειµένων θεωρείται παράνοµη. Σε
περίπτωση αµφιβολιών, ρωτήστε
έναν νοµικό αντιπρόσωπο.

∆ηµόσια χαρτιά ή έγγραφα:

∆ιαβατήρια

Έγγραφα µετανάστευσης

Έγγραφα στρατολογίας

Αναγνωριστικά σήµατα,
κάρτες ή εµβλήµατα

Ένσηµα:

Γραµµατόσηµα

Κουπόνια φαγητού

Επιταγές ή διαταγές πληρωµής
δηµόσιων υπηρεσιών

Χαρτονοµίσµατα, ταξιδιωτικές'
επιταγές ή εντολές πληρωµής

Πιστοποιητικά κατάθεσης

Έργα µε κατοχυρωµένα
πνευµατικά δικαιώµατα

Πληροφορίες ασφαλείας

Ακολουθείτε πάντα τα βασικά
προληπτικά µέτρα ασφαλείας όταν
χρησιµοποιείτε το προϊόν,
προκειµένου να µειώσετε τον κίνδυνο
τραυµατισµού από φωτιά ή
ηλεκτροπληξία.
1. ∆ιαβάστε και κατανοήστε όλες τις
οδηγίες της τεκµηρίωσης που
συνοδεύει το HP All-in-One.
2. Χρησιµοποιείτε µόνο καλά
γειωµένη πρίζα όταν συνδέετε αυτό το
προϊόν στην πηγή τροφοδοσίας. Σε
περίπτωση που δεν γνωρίζετε αν η
πρίζα είναι γειωµένη, ρωτήστε έναν
ειδικευµένο ηλεκτρολόγο.
3. Να λαµβάνετε υπόψη τις
προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που
συνοδεύουν το προϊόν.
4. Αποσυνδέστε το προϊόν από την
πρίζα πριν τον καθαρισµό.
5. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιµοποιείτε
αυτό το προϊόν κοντά σε νερό ή όταν
τα χέρια σας είναι υγρά.
6. Εγκαταστήστε το προϊόν µε
ασφάλεια σε µια σταθερή επιφάνεια.
7. Τοποθετήστε το προϊόν σε
προστατευµένη θέση, όπου το

καλώδιο δεν αποτελεί εµπόδιο και δε
µπορεί να πάθει βλάβη.
8. Αν το προϊόν δε λειτουργεί σωστά,
δείτε την ενότητα

Συντήρηση και

αντιµετώπιση προβληµάτων

.

9. ∆εν υπάρχει κανένα τµήµα στο
εσωτερικό του εκτυπωτή που να
µπορεί να επισκευαστεί από το
χρήστη. Αναθέσετε τη συντήρηση και
την επισκευή σε ειδικευµένο
προσωπικό τεχνικής υποστήριξης.

Περιορισµένο υλικό
προϊόντος

Αυτό το προϊόν της HP περιέχει τα
παρακάτω υλικά, τα οποία ίσως
απαιτούν ειδικό χειρισµό στο τέλος
της ζωής τους:
Υδράργυρο στους λαµπτήρες
φθορισµού του σαρωτή (< 1,5 mg)
Για πληροφορίες ανακύκλωσης,
ανατρέξτε στη διεύθυνση

http://

www.hp.com/go/recycle

ή

επικοινωνήστε µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες της περιοχής σας ή την
Electronics Industries Alliance στη
διεύθυνση

http://www.eiae.org

.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε

Ανακύκλωση

.