Abi HP Officejet Pro L7550

background image

HP Officejet Pro
L7300/L7500/L7600/L7700

Kasutusjuhend

background image
background image

Sarja HP Officejet Pro L7300/L7500/

L7600/L7700 All-in-One

kombainseade

Kasutusjuhend

background image

Autoriõiguse teave

© 2007, autoriõigus Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
1. väljalase, oktoober 2006
Reprodutseerimine, adapteerimine või
tõlkimine ilma eelneva kirjaliku loata
on keelatud, välja arvatud
autorikaitseseadustega lubatud
määral.
Siin sisalduvat teavet võidakse ilma
ette teatamata muuta.
Ainsad HP toodetele ja teenustele
kehtivad garantiid on toodud nende
toodete ja teenustega kaasas
olevates garantiiavaldustes.
Käesolevas dokumendis avaldatut ei
või mingil juhul tõlgendada täiendava
garantii pakkumisena. HP ei vastuta
selles dokumendis leiduda võivate
tehniliste või toimetuslike vigade ega
väljajättude eest.
Autoriõigus (C) 1991-2, RSA Data
Security, Inc. Loodud 1991. Kõik
õigused on kaitstud.
Õigus seda tarkvara paljundada ja
kasutada on määratud tingimusega,
et see on kirjeldatud kõikides
materjalides (mis mainivad seda
tarkvara või funkstiooni või viitavad
neile) järgmiselt: "RSA Data Security,
Inc. MD4 Message-Digest Algorithm".
Õigus luua ja kasutada tuletatud
tooteid on määratud tingimusega, et
need tooted on kirjeldatud kõigis
materjalides (mis mainivad tuletatud
tooteid või viitavad neile) järgmiselt:
"derived from the RSA Data Security,
Inc. MD4 Message-Digest Algorithm".
RSA Data Security, Inc. ei anna mitte
mingit lubadust selle tarkvara
kaubastatavuse ega teatavaks
otstarbeks sobivuse kohta. Seadet
pakutakse kujul "nagu on", ilma
igasuguse otsese või kaudse garantiita.
See teave peab säilima igas selle
dokumentatsiooni ja/või tarkvara
koopias.

Kaubamärgid

Intel

®

, Pentium

®

on Intel Corporationi

või selle tütarettevõtete registreeritud
kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja
teistes riikides.
Microsoft

®

, Windows

®

ja Windows

®

XP on Microsoft Corporationi USA-s
registreeritud kaubamärgid.

Seade toetab

Secure Digitali mälukaarti. SD logo
kuulub selle omanikule.

Paljundamispiirangud

Paljudes piirkondades pole järgmiste
üksuste paljundamine seadusega
lubatud. Kahtluse korral küsige nõu
mõnelt juristilt.

Riiklikud dokumendid:

passid

immigratsioonidokumendid

osa ajateenistusdokumente

isikutuvastusmärgid, -
kaardid või -tähised

Riiklikud margid ja tšekid:

postmargid

Toidutalongid

Riigiettevõtetele välja kirjutatud
tšekid või vekslid

Paberraha, reisitšekid ' või
rahakaardid

Hoiusetunnistused

Autoriõigusega kaitstud teosed

Ohutusteave

Seadme kasutamisel täitke alati
elementaarseid ohutusnõudeid, et
vähendada tulekahju- või elektrilöögi
ohtu.
1. Lugege hoolikalt läbi kõik
seadmega HP All-in-One kaasas
olevas dokumentatsioonis toodud
juhised.
2. Kasutage ainult maandatud
pistikupesa, kui ühendate toote
vooluallikaga. Kui te ei tea, kas
pistikupesa on maandatud, küsige
vastava kvalifikatsiooniga elektriku
käest.
3. Järgige kõiki tootele märgitud
hoiatusi ja juhiseid.
4. Enne seadme puhastamist lülitage
see vooluvõrgust välja.
5. Ärge paigaldage ega kasutage
seadet vee lähedal või märgade
kätega.
6. Paigutage seade turvaliselt kindlale
pinnale.
7. Paigaldage seade ohutusse kohta,
et keegi ei saaks juhtme peale astuda
või selle taha komistada ja et juhe ei
saaks kahjustada.
8. Kui seade ei tööta tavapäraselt, vt

Hooldus ja tõrkeotsing

.

9. Seadme sees olevaid osi ei saa
kasutaja ise hooldada ega parandada.
Pöörduge vastava väljaõppe saanud
hoolduspersonali poole.

Tootes kasutatud
erikäitlust vajavad
materjalid

See HP toode sisaldab järgmisi tööea
lõpul erikäitlust vajada võivaid
materjale:
elavhõbe skanneri luminofoorlambis
(< 1,5 mg),
Käitlusteabe saamiseks külastage
veebilehte

http://www.hp.com/go/

recycle

, pöörduge kohalike

ametivõimude poole või külastage
Elektroonikatööstuste Liidu
(Electronics Industries Alliance)
veebilehte aadressil

http://

www.eiae.org

.

Lisateabe saamiseks vt

Käitlemine

.