עזרה HP Officejet Pro L7550

background image

HP Officejet Pro

L7300/L7500/L7600/L7700

background image
background image

תרדס

HP Officejet Pro L7300/L7500/

L7600/L7700 All-in-One

ךירדמ

שמתשמל

background image

עדימ

לע

תויוכז

םירצוי

© 2007 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

הרודהמ

1

,

10/2006

ןיא

לפכשל

,

דבעל

וא

םגרתל

תא

ךמסמה

אלל

האשרה

תמדקומ

בתכב

,

אלא

יפכ

םיריתמש

יקוח

תויוכז

םירצויה

.

עדימה

ןלהל

יושע

תונתשהל

אלל

העדוה

שארמ

.

תדועת

תוירחאה

תיוולנה

לכל

רצומ

תורישו

לש

HP

תטרפמ

תא

תוירחאה

הדיחיה

לש

HP

לכל

רצומ

תורישו

.

ןיא

שרפל

רבד

ךמסמב

הז

וליאכ

אוה

הווהמ

תוירחא

תפסונ

.

HP

הניא

תאשונ

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

,

תואיגשל

הכירע

וא

תוטמשהל

ךמסמב

הז

.

)

C

(

לכ

תויוכזה

תורומש

תרבחל

RSA Data

Security, Inc

,

1991-2

.

רצונ

ב

-

1991

.

ןוישר

קיתעהל

הנכות

וז

שמתשהלו

הב

חטבומ

יאנתב

איהש

ההוזמ

םשב

"

RSA

Data Security, Inc. MD4 Message-

Digest Algorithm

"

לכב

םירמוחה

םינייצמש

תא

הנכותה

וא

תא

היתונוכת

וא

םיסחייתמ

ןהילא

.

ומכ

ןכ

,

ןוישרה

קינעמ

תוכז

רוציל

שמתשהלו

תוריציב

תורזגנ

יאנתב

תוריציש

הלאכ

תוהוזמ

כ

"

תורזגנ

לש

RSA Data Security,

Inc. MD4 Message-Digest Algorithm

"

לכב

םירמוחה

םינייצמש

תא

הריציה

תרזגנה

וא

םיסחייתמ

הילא

.

תרבח

RSA Data Security, Inc

הניא

תכרוע

תוגצמ

ןהשלכ

תוקסועה

תלוכיב

קווישה

לש

הנכותה

וא

התמאתהב

תורטמל

תומיוסמ

ןהשלכ

.

הנכותה

תקפוסמ

תומכ

איהש

,

אלל

תוירחא

תשרופמ

וא

תזמורמ

םושמ

גוס

.

תורעה

הלא

תובייח

עיפוהל

לכב

קתוע

רצונש

םיקלחמ

םהשלכ

דועיתמ

/

הנכות

הלא

.

םינמיס

םיירחסמ

Intel

®

,

Pentium

®

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

לש

Intel Corporation

וא

תורבח

תבה

הלש

הראב

"

ב

תונידמבו

תורחא

.

תומשה

Microsoft

®

,

Windows

®

ו

-

Windows

®

XP

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

הראב

"

ב

לש

Microsoft

Corporation

.

סיטרכ

ןורכיזה

Secure Digital

ךמתנ

לע

ידי

רצומה

.

וגולה

SD

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

לש

וילעב

.

תולבגה

לע

הקתעה

תומוקמב

םיבר

,

תקתעה

םיטירפה

םיאבה

הניא

תיקוח

.

םא

םייק

קפס

,

שי

ררבל

תאז

הליחת

םע

גיצנ

יטפשמ

.

תוריינ

וא

םיכמסמ

םייתלשממ

:

םינוכרד

יכמסמ

הריגה

יכמסמ

סויג

יגת

יוהיז

,

םיסיטרכ

וא

םילמס

םילוב

םייתלשממ

:

ילוב

ראוד

ישולת

ןוזמ

תואחמה

וא

תוארוה

הכישמ

תויאקנב

לש

תויונכוס

תויתלשממ

תורטש

ףסכ

,

תואחמה

'

םיעסונ

וא

תואחמה

ףסכ

תודועת

ןודקיפ

תוריצי

תונגומה

לע

-

יפ

תויוכז

םירצוי

עדימ

תוחיטב

שי

לועפל

דימת

לע

-

יפ

יעצמא

תוריהזה

םייסיסבה

תעב

שומישה

רצומב

הז

,

ידכ

םצמצל

תא

תנכס

העיגפה

הקילדמ

וא

תולמשחתה

.

1

.

ארק

בטיה

תא

לכ

תוארוהה

תולולכה

דועיתב

הוולנה

ל

-

HP All-in-One

.

2

.

שמתשה

קר

עקשב

למשח

קראומ

ידכ

רבחל

רצומ

הז

רוקמל

תקפסה

למשח

.

הרקמב

ךניאש

חוטב

םא

עקשה

קראומ

,

הנפ

יאלמשחל

ךמסומ

.

3

.

אלמ

רחא

לכ

תורהזאה

תוארוההו

תומושרה

לע

רצומ

הז

.

4

.

קתנ

רצומ

הז

למשחהמ

ינפל

יוקינ

.

5

.

ןיא

ליעפהל

תא

תספדמה

דיל

םימ

וא

םא

ךנה

בוטר

.

6

.

ןקתה

תא

רצומה

לע

חטשמ

ביצי

.

7

.

ןקתה

תא

תספדמה

םוקמב

ןגומ

,

ךכ

שיאש

אל

ךורדי

לע

לבכ

למשחה

וא

לקתיי

וב

,

לבכהו

ומצע

היהי

ןגומ

םיקזנמ

.

8

.

םא

תספדמה

הניא

תדקפתמ

תואיכ

,

האר

הקוזחת

ןורתפו

תויעב

.

9

.

תספדמה

הניא

הליכמ

םיקלח

םישרודה

לופיט

דצמ

שמתשמה

.

תורישל

,

הנפ

ידבועל

תוריש

םיכמסומ

.

םירמוח

םילבגומ

רצומב

רצומ

הז

לש

HP

ליכמ

תא

םירמוחה

םיאבה

ןכתייש

שורדש

םרובע

לופיט

דחוימ

ףוסב

םהייח

:

תיפסכ

תרונמב

טנסרולפה

לש

קרוסה

)

תוחפ

מ

-

1.5

מ

"

ג

(

עדימל

לע

רוזחימ

,

הנפ

ל

http://www.hp.com/go/recycle

תויושר

תוימוקמה

,

וא

דוגיאל

תוישעת

הקינורטקלא

,

תבותכב

http://www.eiae.org

.

עדימל

ףסונ

,

האר

רוזחימ

.

background image

ןכות