HP Officejet Pro L7550 Žinynas

background image

HP Officejet Pro
L7300/L7500/L7600/L7700

Vartotojo vadovas

background image
background image

„HP Officejet Pro L7300/L7500/

L7600/L7700 All-in-One series“

Vartotojo vadovas

background image

Informacija apie autorių
teises

© Hewlett-Packard Development
Company, L.P., 2007.
1 leidimas, 2006 spalio mėn.
Atgaminimas, pritaikymas ar vertimas
be išankstinio raštiško leidimo
draudžiamas, išskyrus autorių teisių
įstatymuose numatytus atvejus.
Šiame dokumente pateikiama
infomacija gali būti keičiama iš anksto
neįspėjus.
Vienintelė HP gaminių ir paslaugų
garantija pateikiama garantiniuose
pareiškimuose, pridėtuose prie
konkrečių gaminių ir paslaugų. Jokia
čia pateikiama informacija negali būti
laikoma papildoma garantija. HP
neatsako už šiame leidinyje galinčias
pasitaikyti technines ar redakcines
klaidas ir praleistą informaciją.
(C) RSA Data Security, Inc., 1991-2.
Sukurta 1991 m. Visos teisės
saugomos.
Licencija kopijuoti ir naudoti šią
programinę įrangą suteikiama su
sąlyga, kad bet kokioje medžiagoje,
kurioje minima ši programinė įranga
ar jos veikimas, ji bus nurodoma kaip
„RSA Data Security, Inc.“ MD4
pranešimų sisteminimo algoritmas“.
Licencija taip pat suteikiama
išvestiniams kūriniams kurti ir naudoti
su sąlyga, kad bet kokioje
medžiagoje, kurioje minimas toks
išvestinis kūrinys, jis nurodomas kaip
„gautas iš „RSA Data Security, Inc.“
MD4 pranešimų sisteminimo
algoritmo“.
„RSA Data Security, Inc.“ nepriima
jokių pretenzijų nei dėl galimybės
parduoti šią programinę įrangą, nei
dėl jos tinkamumo konkretiems
tikslams. Jei pateikiama tokia, kokia
yra, neteikiant jokios išreikštos ar
numanomos garantijos.
Šie pranešimai turi būti įtraukti į visas
bet kokios šio dokumento ir (arba)
programinės įrangos dalies kopijas.

Prekių ženklai

„Intel“

®

, „Pentium“

®

yra registruotasis

bendrovės „Intel Corporation“ ar jos
pavaldžiųjų bendrovių prekyženklis
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir
kitose šalyse.
„Microsoft“

®

, „Windows“

®

ir „Windows

®

XP“ yra JAV registruoti „Microsoft
Corporation“ prekyženkliai.

Atminties kortelė

„Secure Digital“ tinka šiam gaminiui.

SD logotipas yra jo savininko
prekyženklis.

Kopijavimo apribojimai

Daugelyje vietovių įstatymai draudžia
kopijuoti toliau nurodytus dalykus. Jei
abejojate, iš pradžių pasiteiraukite
vietos teisininkų.

Vyriausybiniai popieriai arba
dokumentai:

Pasai

Imigraciniai dokumentai

Kai kurių tarnybų dokumentai

Identifikaciniai ženklai,
kortelės, emblemos

Vyriausybiniai ženkleliai:

Pašto ženklai

Maisto kortelės

Vyriausybinių agentūrų čekiai ir
vekseliai

Popieriniai pinigai, kelionės
čekiai ir piniginės perlaidos

Indėlių pažymėjimai

Autorių teisėmis saugomi darbai

Saugos informacija

Kai naudojatės šiuo gaminiu,
visuomet imkitės elementarių
atsargumo priemonių, kad
išvengtumėte galimo sužeidimo dėl
gaisro ar elektros smūgio.
1. Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus
nurodymus, pateiktus
dokumentacijoje, kurią gavote su
„HP All-in-One“.
2. Į maitinimo tinklą gaminį junkite tik
per įžemintą elektros lizdą. Jei
nežinote, ar elektros lizdas įžemintas,
pasiteiraukite kvalifikuoto elektriko.
3. Laikykitės visų perspėjimų ir
nurodymų, esančių ant gaminio.
4. Prieš valydami šį gaminį, atjunkite jį
nuo elektros lizdo.
5. Nestatykite ir nenaudokite šio
gaminio prie vandens arba kai esate
sušlapę.
6. Pastatykite gaminį patikimai ant
tvirto paviršiaus.
7. Įrenkite gaminį saugioje vietoje, kad
niekas negalėtų užlipti ant maitinimo
laido, už jo užkliūti ar jį sugadinti.
8. Jei gaminys neveikia kaip turėtų, žr.

Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas

.

9. Viduje nėra dalių, kurias galėtų
prižiūrėti pats vartotojas. Priežiūrą
patikėkite tik kvalifikuotiems techninės
priežiūros specialistams.

Riboto naudojimo gaminio
medžiagos

Šio HP gaminio sudėtyje yra šių
medžiagų, kurias baigus eksploatuoti
gaminį gali reikėti šalinti specialiu būdu:
gyvsidabris skaitytuvo
fluorescensinėse lempose (< 1,5 mg)
Informacijos apie perdirbimą ieškokite

http://www.hp.com/go/recycle

,

teiraukitės vietos valdžios institucijų
arba Elektronikos įmonių aljanso

http://

www.eiae.org

.

Plačiau apie tai žr.

Perdirbimas

.