HP Officejet Pro L7550 Palīdzība

background image

HP Officejet Pro
L7300/L7500/L7600/L7700

Lietotāja rokasgrāmata

background image
background image

HP Officejet Pro L7300/L7500/

L7600/L7700 All-in-One series

Lietotāja rokasgrāmata

background image

Informācija par
autortiesībām

© 2007 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
1. izdevums, 10/2006
Pavairošana, adaptēšana vai
tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas
atļaujas ir aizliegta, izņemot
autortiesību likumos atļautajos
gadījumos.
Šeit ietvertajā informācijā var tikt veikti
grozījumi bez iepriekšēja brīdinājuma.
Vienīgās HP produktiem un
pakalpojumiem noteiktās garantijas ir
ietvertas garantijas paziņojumos, kas
pievienoti attiecīgajiem produktiem un
pakalpojumiem. Nekas no šeit minētā
nevar tikt uzskatīts par papildu
garantiju nodrošinājumu. HP
neuzņemas atbildību par šeit
esošajām tehniskām un drukas
kļūdām vai izlaidumiem.
Copyright (C) 1991-2, RSA Data
Security, Inc. Izveidota 1991. gadā.
Visas tiesības paturētas.
Šīs programmatūras kopēšanas un
lietošanas licence tiek piešķirta ar
nosacījumu, ka visos materiālos,
kuros šī programmatūra vai tās
funkcija ir minēta vai norādīta
atsaucē, tā jāidentificē kā "RSA Data
Security, Inc. MD4 Message-Digest
Algorithm".
Tiek piešķirta arī licence veikt un lietot
atvasinātus darbus ar nosacījumu, ka
visos materiālos, kur atvasinātais
darbs tiek pieminēts vai norādīts
atsaucē, tas tiek identificēts kā
"derived from the RSA Data Security,
Inc. MD4 Message-Digest Algorithm".
RSA Data Security, Inc. neatbild par
šīs programmatūras piemērotību
tirdzniecībai vai tās piemērotību
noteiktam mērķim. Tā tiek piedāvāta
"kā ir" bez jebkādām tieši vai netieši
izteiktām garantijām.
Šie paziņojumi jāiekļauj visās kopijās,
kas tiek veidotas no jebkuras šīs
dokumentācijas un/vai
programmatūras daļas.

Preču zīmes

Intel

®

, Pentium

®

ir reģistrēta

korporācijas Intel vai tās
meitasuzņēmumu preču zīme ASV un
citās valstīs.
Microsoft

®

, Windows

®

un Windows

®

XP ir ASV reģistrētas Microsoft
Corporation preču zīmes.

Produkts atbalsta

Secure Digital atmiņas karti. SD
logotips ir tā īpašnieka preču zīme.

Kopēšanas ierobežojumi

Daudzviet šādu dokumentu/
priekšmetu kopēšana ir nelikumīga.
Ja jums rodas šaubas, vispirms
sazinieties ar personu, kas var sniegt
juridisku padomu.

Valdības papīri un dokumenti:

Pases

Imigrācijas papīri

Atsevišķi dienesta papīri

Identifikācijas nozīmes,
kartes vai zīmotnes

Valdības marķējumi:

Pastmarkas

Pārtikas zīmogi

Valdības iestādēs izmantoti čeki
un dokumenti

Papīrnauda, ceļojumu čeki vai
naudas pārvedumi

Noguldījumu dokumenti

Ar autortiesībām aizsargāti darbi

Informācija par drošību

Lai mazinātu uguns vai
elektrotriecienu, izmantojot šo preci,
vienmēr ievērojiet galvenos drošības
nosacījumus.
1. Izlasiet un izprotiet visus
norādījumus, kas sniegti ierīces HP
All-in-One komplektācijā iekļautajā
dokumentācijā.
2. Pievienojot produktu strāvas
avotam, izmantojiet tikai iezemētu
elektrības kontaktligzdu. Ja jūs
nezināt, vai kontaktligzda ir iezemēta,
sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
3. Ievērojiet visus uz izstrādājuma
atzīmētos brīdinājumus un
norādījumus.
4. Pirms izstrādājuma tīrīšanas
atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.
5. Neuzstādiet un neizmantojiet šo
izstrādājumu ūdens tuvumā vai tad, ja
pats esat slapjš.
6. Ierīci uzstādiet uz stabilas,
nekustīgas virsmas.
7. Novietojiet produktu aizsargātā
vietā, kur kabelim nevar uzkāpt vai to
aizķert un nav iespējama kabeļa
sabojāšana.

8. Ja ierīce nedarbojas kā parasti,
skatiet nodaļu

Apkope un problēmu

novēršana

.

9. Ierīces iekšpusē nav nevienas
detaļas, ko var apkopt pats lietotājs.
Uzticiet tehnisko apkalpošanu
kvalificētam personālam.

Produktā izmantotie
ierobežojamie materiāli

Šī HP produkta ražošanā ir izmantots
materiāls, no kura pēc ekspluatācijas
beigām jāatbrīvojas īpašā veidā:
Dzīvsudrabs, ko satur skenera
fluorescējošā lampa(< 1,5 mg)
Lai saņemtu informāciju par otrreizējo
pārstrādi, sazinieties ar

http://

www.hp.com/go/recycle

, vietējo varas

iestādi vai Electronics Industry
Alliance

http://www.eiae.org

.

Plašāku informāciju skatiet nodaļā

Pārstrāde

.