Pomoc usługi HP Officejet Pro L7550

background image

HP Officejet Pro
L7300/L7500/L7600/L7700

Podręcznik użytkownika

background image
background image

HP z serii Officejet Pro L7300/L7500/

L7600/L7700 All-in-One

Podręcznik użytkownika

background image

Informacje dotyczące praw
autorskich

© 2007 Copyright Hewlett Packard
Development Company, L.P.
Wydanie I, 10/2006
Reprodukcja, dostosowywanie lub
tłumaczenie niniejszego dokumentu
w zakresie innym, niż ujęty w prawie
autorskim, bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody są zabronione.
Informacje zawarte w tym
dokumencie mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Jedyna gwarancja, jakiej firma HP
udziela na swoje produkty i usługi,
jest wyraźnie opisana w umowie
gwarancyjnej dostarczanej wraz
z tymi produktami i usługami.
Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie nie są podstawą do
powstania jakichkolwiek dodatkowych
świadczeń gwarancyjnych. Firma HP
nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne błędy techniczne czy
redakcyjne występujące w niniejszym
dokumencie.
Copyright (C) 1991-2, RSA Data
Security, Inc. Created 1991. All rights
reserved.
Licencja na kopiowanie i użytkowanie
tego oprogramowania jest udzielana
pod warunkiem, że we wszystkich
materiałach, w których to
oprogramowanie lub ta funkcja są
wzmiankowane lub w których
występuje odwołanie do tego
oprogramowania lub tej funkcji,
oprogramowanie to jest
identyfikowane jako „algorytm MD4
Message-Digest firmy RSA Data
Security, Inc.”.
Udzielana jest również gwarancja na
wykonywanie i użytkowanie prac
pochodnych pod warunkiem, że we
wszystkich materiałach, w których te
prace są wzmiankowane lub
w których występuje odwołanie do
nich, wszystkie takie prace są
identyfikowane jako „pochodne
algorytmu Message-Digest MD4 firmy
RSA Data Security, Inc.”.
RSA Data Security, Inc. nie składa
żadnych oświadczeń dotyczących
przydatności handlowej tego
oprogramowania ani jego
przydatności do żadnego konkretnego
celu. Jest ono dostarczane „takie,
jakie jest” bez żadnej wyrażonej ani
domniemanej gwarancji.
Teksty te muszą być zachowane we
wszelkich kopiach dowolnej części tej
dokumentacji i/lub oprogramowania.

Znaki handlowe

Intel

®

, Pentium

®

jest zastrzeżonym

znakiem towarowym firmy Intel

Corporation lub jej przedstawicielstw
na terenie USA i innych krajów/
regionów.
Microsoft

®

, Windows

®

oraz Windows

®

XP są zastrzeżonymi w USA znakami
towarowymi firmy Microsoft
Corporation.

Karta pamięci

Secure Digital jest obsługiwana przez
ten produkt. SD Logo jest znakiem
towarowym należącym do jego
właściciela.

Ograniczenia kopiowania

W wielu krajach wykonywanie kopii
następujących dokumentów jest
niezgodne z prawem. W razie
wątpliwości należy się skontaktować
z prawnikiem.

Pisma oraz dokumenty urzędowe:

Paszporty

Dokumenty imigracyjne

Zaświadczenia o służbie
wojskowej

Identyfikatory, karty lub
insygnia

Walory państwowe:

Znaczki pocztowe

Karty żywnościowe

Czeki lub weksle wystawione
przez agencje rządowe

Banknoty, czeki podróżne lub
przekazy pieniężne

Kwity depozytowe

Dzieła chronione prawem
autorskim

Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Podczas korzystania z produktu
zawsze należy przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa
w celu zmniejszenia ryzyka doznania
obrażeń na skutek działania ognia lub
porażenia elektrycznego.
1. Należy przeczytać i przyswoić
sobie wszystkie instrukcje zawarte
w dokumentacji dostarczonej wraz
z urządzeniem HP All-in-One.
2. Urządzenie należy podłączać tylko
do uziemionego gniazda prądu
elektrycznego. W razie braku
pewności, czy gniazdo elektryczne
jest uziemione, należy zasięgnąć
porady wykwalifikowanego elektryka.

3. Należy przestrzegać wszystkich
ostrzeżeń i zaleceń umieszczonych
na produkcie.
4. Przed czyszczeniem należy
odłączyć urządzenie od gniazda
sieciowego.
5. Nie wolno instalować ani używać
tego produktu w pobliżu wody ani
mając mokre ręce.
6. Należy umieścić produkt na
stabilnej powierzchni.
7. Produkt należy zainstalować
w bezpiecznym miejscu, w którym
przewód zasilania nie będzie
narażony na uszkodzenie ani
nadepnięcie i w którym nie będzie się
można o niego potknąć.
8. Jeśli produkt nie działa prawidłowo,
zobacz

Konserwacja i rozwiązywanie

problemów

.

9. Wewnątrz urządzenia nie ma
żadnych części, które mogą być
naprawiane przez użytkownika.
Czynności serwisowe należy zlecać
wykwalifikowanym pracownikom
serwisu.

Specjalne materiały
wykorzystane w produkcie

Po zużyciu tego produktu HP,
następujący zawarty w nim materiał
może wymagać specjalnego
postępowania:
Rtęć w lampie fluoroscencyjnej
skanera (< 1,5 mg)
Informacje o utylizacji można uzyskać
na stronie

http://www.hp.com/go/

recycle

, u lokalnych władz lub

w Stowarzyszeniu Przemysłu
Elektronicznego (EIA, Electronics
Industry Alliance) pod adresem

http://

www.eiae.org

.

Więcej informacji zawiera

Recykling

.