Pomocník služby HP Officejet Pro L7550

background image

HP Officejet Pro
L7300/L7500/L7600/L7700

Používateľská príručka

background image
background image

HP Officejet Pro L7300/L7500/

L7600/L7700 série All-in-One

Používateľská príručka

background image

Informácie o autorských
právach

© 2007 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Vydanie 1., 10/2006
Reprodukovanie, adaptácia alebo
preklad bez predchádzajúceho
písomného súhlasu sú zakázané,
s výnimkou činností umožnených
v zmysle autorských zákonov.
Nasledujúce informácie sa môžu
zmeniť bez upozornenia.
Jediné záruky pre produkty a služby
spoločnosti HP sú stanovené v
prehlásení výslovnej záruky, ktoré je
spojené s týmito produktmi alebo
službami. Žiadna časť tu uvedeného
textu sa nedá interpretovať ako
poskytnutie dodatočnej záruky.
Spoločnosť HP nie je zodpovedná za
tu uvedené technické alebo
vydavateľské chyby či vypustené časti.
Copyright (C) 1991-2, RSA Data
Security, Inc. Vytvorené v roku 1991.
Všetky práva vyhradné.
Licencia na kopírovanie a používanie
tohto softvéru je zaručená za
predpokladu, že je identifkovaná ako
„RSA Data Security, Inc. MD4
Message-Digest Algorithm“ vo
všetkých materiáloch, ktoré uvádzajú
tento softvér alebo túto funkciu alebo
na ne odkazujú.
Licencia zaručuje aj tvorbu a
používanie odvodených prác za
predpokladu, že takéto práce sú
identifikované ako „odvodené od RSA
Data Security, Inc. MD4 Message-
Digest Algorithm“ vo všetkých
materiáloch, ktoré uvádzajú odvodenú
prácu alebo na ňu odkazujú.
Spoločnosť RSA Data Security, Inc.
sa nevyjadruje o predajnosti tohto
softvéru ani o vhodnosti tohto softvéru
na konkrétny účel. Dodáva sa „tak,
ako je“ bez žiadnej výslovnej alebo
predpokladanej záruky.
Tieto upozornenia sa musia
nachádzať v každom exemplári
každej časti tejto dokumentácie a/
alebo softvéru.

Obchodné známky

Intel

®

, Pentium

®

je registrovaná

obchodná známka spoločnosti Intel
Corporation alebo jej dcérskych
spoločností v Spojených štátoch
amerických a iných krajinách.
Microsoft

®

, Windows

®

a Windows

®

XP

sú ochrannými známkami spoločnosti
Microsoft Corporation registrovanými
v Spojených štátoch.

Produkt podporujte

pamäťovú kartu Secure Digital. SD
logo je obchodná známka príslušného
vlastníka.

Obmedzenia kopírovania

V mnohých krajinách je nezákonné
kopírovať nasledujúce položky. V
prípade pochybností sa najprv
poraďte s právnikom.

Vládne listiny alebo dokumenty:

pasy

imigračné doklady

doklady týkajúce sa
povinnej vojenskej služby

identifikačné odznaky, karty
alebo odznaky hodnosti

Úradné ceniny:

poštové známky

potravinové lístky

šeky alebo zmenky vládnych
agentúr

papierová mena, cestovné šeky
alebo peňažné príkazy

vkladové certifikáty

práce chránené autorským
zákonom

Informácie o bezpečnosti

Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, dodržiavajte pri používaní
tohto produktu vždy základné
bezpečnostné predpisy.
1. Prečítajte si všetky pokyny
uvedené v dokumentácii dodanej so
zariadením HP All-in-One a pochopte
ich.
2. Pri pripájaní tohto produktu k
napájaciemu zdroju používajte
výhradne uzemnenú elektrickú
zásuvku. Ak neviete, či je zásuvka
uzemnená, nechajte ju preveriť
kvalifikovaným elektrikárom.
3. Dodržiavajte všetky upozornenia a
pokyny vyznačené na produkte.
4. Pred čistením odpojte tento produkt
z elektrických zásuviek.
5. Neinštalujte tento produkt ani ho
nepoužívajte v blízkosti vody alebo
keď ste mokrí.
6. Inštalujte produkt bezpečne na
stabilný povrch.
7. Zariadenie inštalujte na chránenom
mieste, kde nikto nemôže stúpiť na
niektorý z linkových káblov alebo oň

zakopnúť. Zabránite tak poškodeniu
linkového kábla.
8. Ak produkt nefunguje normálne,
pozrite si časť

Údržba a riešenie

problémov

.

9. Zariadenie neobsahuje žiadne
časti, ktoré by mohol opraviť
používateľ. Servis prenechajte na
kvalifikovaný servisný personál.

Špeciálny materiál produktu

Tento produkt spoločnosti HP
obsahuje nasledujúce materiály, ktoré
môžu na konci jeho životnosti
vyžadovať špeciálne zaobchádzanie:
ortuť v žiarivke skenera (< 1,5 mg)
Ďalšie informácie o recyklácii získate
na stránke

http://www.hp.com/go/

recycle

, na miestnych úradoch alebo

v Zväze elektronického priemyslu na
adrese

http://www.eiae.org

.

Bližšie informácie získate v časti

Recyklácia

.